סגור חלון זה
שלטון החוק הינו אתר בבעלות לירן עצמור ורענן אלכסנדרוביץ'. כל השימוש בתכנים המוצגים באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלה.

בתקנון זה:
"תכנים" – הסרט וקטעים ממנו, כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים, הערכות, בטקסט, בתמונות ו/או בקול, שיועמדו לרשות הגולשים באתר, וכן בכל אמצעי שהוא, לרבות מכשיר קצה, הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד, בין אם הוא בבעלות שלטון החוק ובין אם הוא בבעלות צד ג', המאפשר לשלטון החוק זכות שימוש בו.
"האתר" – אתר שלטון החוק וכל אתר אינטרנט המצוי בבעלות של שלטון החוק וכל אתר אינטרנט הקשור או המסונף לשלטון החוק או לאתרים כאמור.

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

השימוש באתר

השימוש באתר מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת כל התנאים, ההודעות וההגבלות המפורטים להלן.
השימוש באתר נחשב להסכמה משתמעת לכך שאתה מסכים לכל התנאים, ההודעות וההגבלות שבתנאי תקנון זה.

השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) בהתאם להחלטות שלטון החוק, ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי שלטון החוק בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה.

אתר האינטרנט של שלטון החוק מוגבל לשימוש אישי, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב משלטון החוק. על המשתמש באתר חל איסור מוחלט לבצע בו שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רשיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי הסרט, המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר האינטרנט של שלטון החוק.

שלטון החוק רשאית לסגור את האתר ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. על כן, לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי שלטון החוק בקשר לכך.

שלטון החוק אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי שלטון החוק, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל שלטון החוק או מי מספקיה או יפוגע מכל סיבה אחרת, ו-שלטון החוק לא תהא אחראית לכל נזק - ישיר או עקיף - עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

אין שלטון החוק מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר שלטון החוק אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ושלטון החוק לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או שהנך סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. שלטון החוק אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

מבלי לגרוע מן האמור, שלטון החוק אינה אחראית לכל נזק - עקיף או ישיר - שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר שלטון החוק ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

לשימת לבך, שלטון החוק שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באתר. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית 
בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר האינטרנט של שלטון החוק ניתן לפנות לנציגים מטעמה בכתובת דוא"ל info@thelawfilm.com שלטון החוק תעשה כל שביכולתה לטפל בפניות מוקדם ככל האפשר.

צפייה ישירה
באפשרותך לרכוש הרשאה מוגבלת בזמן ולשימוש פרטי בלבד לצפייה בסרט במלואו. לאחר מילוי הפרטים והתשלום עבור הצפייה תקבל לינק לצפייה ישירה של הסרט לכתובת האימייל שלך. באמצעות הלינק או כתובת האימייל והסיסמא שבחרת, תוכל לצפות בסרט במחשבך לתקופה מוגבלת של 48 שעות. הסרט יופיע בשפה העברית עם כתוביות בעברית ועם כותרת (WATERMARK) לצפייה פרטית בלבד. במהלך תקופת ההרשאה תוכל להפסיק את הצפייה בסרט, להמשיך את הצפייה בו ולצפות בו ללא הגבלה. לאחר התשלום תשלח חשבונית לכתובת אותה הזנת באתר. עלות הצפייה הישירה הינה 15 ₪ כולל מע"מ. המחיר יכול להשתנות מעת לעת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של שלטון החוק.

הצפייה הישירה אינה אפשרית באמצעות דפדפן אקספלורר גרסא 6 ו-7. כמו כן, יש לוודא שבמחשבכם מותקן תוסף flash player עדכני.


רכישת די וי די
באפשרותך לרכוש די וי די לשימוש פרטי בלבד לצפייה בסרט במלואו. לאחר מילוי הפרטים והתשלום עבור הדי וי די יישלח הדי וי די לכתובת אותה הזנת באתר. הסרט יופיע בשפה העברית עם כתוביות בעברית לצפייה פרטית בלבד. לאחר התשלום תשלח חשבונית לכתובת אותה הזנת באתר. עלות הדי וי די הינה 50 ₪ כולל מע"מ. המחיר יכול להשתנות מעת לעת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של שלטון החוק.

תכנים המפורסמים בשלטון החוק על ידי גולשים
חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של האתר, אך כך גם השמירה על חוקי מדינת ישראל. לפיכך, הנך מנוע מלפרסם באתר את התכנים (הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר) הבאים:

תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע הסתה, עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק; תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו; תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך; תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא; 
שלטון החוק רשאית לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת.

זכור: התכנים שתמסור לפרסום יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט ושלטון החוק אינה יכולה לדעת אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב, ובאיזה אופן. על כן, שלטון החוק לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל.

שלטון החוק לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שתגרם לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

דע, כי במשלוח תכנים לפרסום באתר, הנך מקנה לאתר רשיון חינם שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולעשות בתכנים כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה (ראה הרחבה תחת הכותרת "קניין רוחני", להלן). משמעותו של דבר היא שאינך זכאי, ולא תהיה זכאי בעתיד, לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסור לפרסום באתר.

עליך לדעת, כי כל מידע שתמסור לפרסום בשלטון החוק יטופל בהתאם למוגדר בפרק מדיניות הפרטיות המופיע בהמשך התקנון. כיוון שחלק מפרטים אלו עשויים להיות. כיוון שחלק מפרטים אלו עשויים להיות גלויים לכל משתמש אחר ברשת האינטרנט. עליך לנהוג בהיגיון, בזהירות ובתבונה במסירת פרטים אישיים, כמו גם בטיפול בתגובות המתקבלת אצלך בעקבות השימוש בשלטון החוק או בעקבות פרסום פרטים מזהים כלשהם.

יתכן כי באתר יופיעו קישורים לאתרי אינטרנט או מקורות אחרים כלשהם. מאחר ולשלטון החוק אין שליטה על אתרי אינטרנט ומקורות שכאלה, הנך מאשר ומסכים כי שלטון החוק אינה אחראית לזמינותם של אתרי אינטרנט או מקורות אחרים כלשהם, לתכנים, פרסומות, או חומרים אחרים ("החומרים") שנמצאים באתרים או מקורות כאלו. כמו כן הנך מאשר ומסכים כי שלטון החוק לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה לרבות עגמת נפש שייגרמו לך או לרכושך עקב חשיפה ו/או שימוש באתרי אינטרנט ו/או מקורות אחרים כאמור, לרבות בכל חומר מהחומרים.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים באתר האינטרנט שלטון החוק – לרבות הסרט, קטעי הארכיון, בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, טקסטים, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו - הינן של שלטון החוק בלבד ו/או ספקי התוכן שלה, ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של שלטון החוק בכתב ומראש. שמה של שלטון החוק, שם המתחם של האתר קטעי הארכיון, אודיו ווידאו של שלטון החוק, הינם קניינה הבלעדי של שלטון החוק והזכויות עבורם נרכשו רק למטרת השימוש באתר.

על אף האמור לעיל, זכויות הקניין הרוחני בתכנים שנמסרים על ידיך לפרסום בשלטון החוק נשארות בבעלותך. עם זאת, עליך להישמר, שלא למסור לשלטון החוק תכנים שאתה אינך בעל זכויות הקניין הרוחני בהם. במסירת תוכן כלשהו לפרסום בשלטון החוק, הנך מאשר כי הנך בעל זכויות הקניין הרוחני בו, וכי הנך בר-רשות להתרת פרסומם בשלטון החוק. במסירת תוכן לפרסום בשלטון החוק, הנך מקנה לה רשיון חינם שאינו מוגבל בזמן, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולהשתמש במידע לפי שיקול דעתה, בכל שירותי התוכן שהיא מספקת, ובכל מכשיר קצה.

הפסקת שימוש ושיפוי

שלטון החוק רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותיה, אם לא יעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה, לרבות חסימת שם משתמש בדואר אלקטרוני, סילוק מפורומים, אי-פרסום טוקבקים וחסימתIP.

היה ויפר משתמש תנאי שימוש אלה, תהא שלטון החוק, לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.

אתה תשפה את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

מדיניות הפרטיות באתר
שלטון החוק מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמש באתר.

רישום לשירותים
חלק מהשירותים באתרי שלטון החוק, לרבות השימוש בשירותי הורדת הסרט לצפייה ישירה של שלטון החוק, טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, דוגמת שם, כתובת, דרכי ההתקשרות עמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך או פרטי כרטיס האשראי שברשותך. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום. הואיל ו-שלטון החוק תבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת, באחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות.

מאגר המידע
הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתרים, יישמרו במאגר המידע של שלטון החוק. אינך נדרש על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא מסירת הפרטים המופיעים בשדות החובה, לא תוכל להשתמש בשירותים הללו.

השימוש במידע
בעת השימוש באתרים יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, מידע או פרסומות שקראת באתרים, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו נכנסת לאתרים ועוד. שלטון החוק תשמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתרי שלטון החוק, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין - וזאת למטרות המפורטות להלן:

1. כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתרים - כדוגמת (אך לא רק) צפייה ישירה בסרט, רכישת די וי די.
2. כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתרים וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את שלטון החוק לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.
3. לשם יצירת אזורים אישיים באתרים, שתוכל להתאים להעדפותיך.
4. לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים - לרבות פרסום מידע ותכנים מטעמך.
5. שלטון החוק רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה, וכן מידע שיווקי ופרסומי - הן מידע שהיא עצמה תפרסם והן מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע כזה ישלח אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. עם זאת, שלטון החוק לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים.
6. ליצירת הקשר איתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.
7. לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים באתר שלטון החוק.

מסירת מידע לצד שלישי
שלטון החוק לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותיך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

1. בעת שתרכוש מוצרים ושירותים משותפי-מסחר ותוכן של שלטון החוק, או בעת שתיקח חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות משותפות לשלטון החוק ולצד שלישי המוצגות באתרי שלטון החוק. במקרים אלה יועבר לשותפים או למפרסמים אלה המידע הדרוש להם לשם, לרבות לצורך השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית, מסירת מידע נוסף ושמירת הקשר עמך.
2. במקרה שתפר את תנאי השימוש באתרי שלטון החוק, את הוראות הסכם ההצטרפות לאתרים או איזה מהשירותים המוצעים בהם או תנאי שימוש באתרים, או אם תבצע באמצעות האתרים, או בקשר איתם, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה, תהיה שלטון החוק רשאית למסור את המידע לפי הנדרש;
3. אם יינתן צו שיפוטי המורה לשלטון החוק למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
4. כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין שלטון החוק;
5. בכל מקרה ששלטון החוק תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
6. אם שלטון החוק תארגן את פעילות האתרים במסגרת תאגיד אחר - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי - היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתרים או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

אבטחת מידע
שלטון החוק מיישמת באתריה מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי שלטון החוק, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, שלטון החוק לא מתחייבת שהשירותים באתריה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

שיפוי
אתה תשפה את שלטון החוק, עובדיה, מנהליה, על כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת הוראה מהוראות תקנון שימוש זה או כל זכות צד ג'.

תחולת דיני ישראל ומקום שיפוט
על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.

תקפות הוראות תקנון זה
במידה והוראה מהוראות תקנון זה, תקבע על ידי ביהמ"ש כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.
סגור חלון זה